Molecular origin of aging and yielding of polymer glasses

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit