Molecular dynamics simulations of adsorption and diffusion of Xe on bare and Xe covered Pt(111)

F. Jong, de, A.P.J. Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
138 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular dynamics simulations of adsorption and diffusion of Xe on bare and Xe covered Pt(111)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen