Molecular dynamics simulations for the growth of diamond-like carbon films from low kinetic energy species

E. Neyts, A. Bogaerts, R. Gijbels, J. Benedikt, M.C.M. Sanden, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this study, molecular dynamics simulations using the Brenner potential for hydrocarbons have been used to simulate the formation of diamond-like carbon (DLC) films grown from low-energy hydrocarbon radicals (
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1873-1881
TijdschriftDiamond and Related Materials
Volume13
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular dynamics simulations for the growth of diamond-like carbon films from low kinetic energy species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit