Molecular dynamics simulation of a DOPA/ST monolayer on the Au(111) surface

C. Kong, E.A.J.F. Peters, G. With, de, Hong-Xing Zhang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
437 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular dynamics simulation of a DOPA/ST monolayer on the Au(111) surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science