Molecular beam sampling of metastable atoms from a hollow cathode arc as a probe for the electron temperature

P.G.A. Theuws, H.C.W. Beijerinck, C.E.E. Pernot, D.C. Schram, N.F. Verster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

33 Downloads (Pure)

Samenvatting

In a hollow cathode arc discharge in noble gases fast metastable atoms are produced by electron impact and heavy particle collisions. These metastables are sampled through an orifice in the end anode. In a time-of-flight machine the authors have measured the centre-line intensity and the velocity distribution of the beam of metastable atoms. Molecular beam sampling of ground state atoms gives accurate information on the ion velocity distribution and qualitative information on the ion and neutral density. The fractional intensity of the metastables relative to the intensity of the ground state atoms gives information on the electron temperature
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-142
TijdschriftJournal de Physique. Colloque
Volume40
Nummer van het tijdschriftC7
StatusGepubliceerd - 1979

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular beam sampling of metastable atoms from a hollow cathode arc as a probe for the electron temperature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit