Moisture phenomena in hydrophobic porous building material Part 2: Measurements and Modelling

J. Carmeliet, T. Besien, van, S. Roels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)185-203
Aantal pagina's19
TijdschriftInternationale Zeitschrift für Bauinstandsetzen und Baudenkmalpflege
Volumejaargang 8
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit