Modelling the active sites of heterogeneous titanium epoxidation catalysts using titanium silasesquioxanes: insight into specific factors that determine leaching in liquid-phase processes

H.C.L. Abbenhuis, S. Krijnen, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

138 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Samenvatting

Active catalysts for the epoxidation of alkenes by tert-butyl hydroperoxide are provided by silasesquioxane titanium(IV) derivatives; a non-leaching catalyst, not prone to irreversible protic cleavage of its siloxy functions by the oxidizing agent, contains a terdentate silasesquioxane ligand
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)331-332
Aantal pagina's2
TijdschriftChemical Communications
Volume1997
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling the active sites of heterogeneous titanium epoxidation catalysts using titanium silasesquioxanes: insight into specific factors that determine leaching in liquid-phase processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit