Modelling techniques and their application for monitoring in high dependency environments - learning models

J. Gade, A. Rosenfalck, M.J. Gils, van, P.J.M. Cluitmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-84
Aantal pagina's10
TijdschriftComputer Methods and Programs in Biomedicine
Volume51
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit