Modelling of fatigue crack tunneling and delamination in layered composites

A.S.J. Suiker, N.A. Fleck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling of fatigue crack tunneling and delamination in layered composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen