Modelling maintenance practice of production plant using the delay-time concept

A.H. Christer, Wenbin Wang, R.D. Baker, J. Sharp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling maintenance practice of production plant using the delay-time concept'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen