Modeling the performance of a sorption thermal energy storage reactor using artificial neural networks

Luca Scapino (Corresponding author), Herbert A. Zondag, Jan Diriken, Camilo C.M. Rindt, Johan van Bael, Adriano Sciacovelli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling the performance of a sorption thermal energy storage reactor using artificial neural networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen