Modeling of the conductivity of a composite nanotube-polystyrene made with a latex-based process

N. Grossiord, O. Regev, J. Loos, B. Voogt, H.E. Miltner, B. Van Mele, C.E. Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling of the conductivity of a composite nanotube-polystyrene made with a latex-based process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie