Modeling foam growth in thermoplastics

R.J. Koopmans, C.F.J. Den Doelder, A.N. Paquet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Foaming of thermoplastic polymers is a complex process. Here models are presented that address the viscoelastic character of the thermoplastic melt during the expansion phase of foam development. Each cell is described as consisting of a spherical gas bubble surrounded by a spherical shell of polymer containing dissolved gas.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1873-1880
Aantal pagina's8
TijdschriftAdvanced Materials
Volume12
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec 2000
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling foam growth in thermoplastics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit