Modeling adsorption and self-diffusion of methane in LTA zeolites: The influence of framework flexibility

A. García-Sánchez, D. Dubbeldam, S. Calero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The influence of framework flexibility on the adsorption and diffusion of methane in LTA zeolites was investigated by Monte Carlo and molecular dynamics simulations. In particular, we analyzed the framework flexibility of the pure silica structure (ITQ-29), the sodium form (LTA-4A), and the sodium/calcium form (LTA-5A). Simulations were performed at 500 K and over the full loading range. We found that the framework flexibility affects adsorption and diffusion of methane differently. The effect of flexibility on adsorption is small. However, the influence on diffusion seems to be much larger and strongly dependent on three factors: the density and type of the nonframework cations located in the LTA zeolite, the loading of methane in the structure, and, most importantly, the force field parameters used to model the framework.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15068-15074
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Physical Chemistry C
Volume114
Nummer van het tijdschrift35
DOI's
StatusGepubliceerd - 9 sep 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling adsorption and self-diffusion of methane in LTA zeolites: The influence of framework flexibility'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit