Model Simplifications and Their Impact on Computational Complexity for an Electrochemistry-Based Battery Modeling Toolbox

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Power Sources
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftXX
StatusGeaccepteerd/In druk - 2021

Citeer dit