Mixed-mode and chaotic oscillations in a simple model of an electrochemical oscillator

M.T.M. Koper, P. Gaspard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
143 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4945-4947
TijdschriftJournal of Physical Chemistry
Volume95
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit