Mitigation of the Lucas critique with stochastic control methods

H.M. Amman, D.A. Kendrick

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2035-2057
TijdschriftJournal of Economic Dynamics and Control
Volume27
Nummer van het tijdschrift11-12
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit