Mirror neuron framework yields representations for robot interaction

E.I. Barakova, T. Lourens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Common coding is a functional principle that underlies the mirror neuron paradigm. It insures actual parity between perception and action, since the perceived and performed actions are equivalently and simultaneously represented within the mirror neuron system. Based on the parity of this representation we show how the mirror neuron system may facilitate the interaction between two robots. Synchronization between neuron groups in different structures of the mirror neuron system are on the basis of the interaction behavior. The robotic simulation is used to illustrate several interactions. The resulting synchronization and turn taking behaviors show the potential of the mirror neuron paradigm for designing of socially meaningful behaviors.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)895-900
  Aantal pagina's6
  TijdschriftNeurocomputing
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift4-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Mirror neuron framework yields representations for robot interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit