Minkowski terminal cost functions for MPC

S.V. Rakovic, M. Lazar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

This technical communique delivers a systematic procedure for obtaining a suitable terminal cost function for model predictive control based on Minkowski cost functions. It is shown that, for any given stabilizing linear state feedback control law and associated ¿-contractive proper C-set, there always exists a non-trivial scaling of the ¿-contractive proper C-set such that the associated Minkowski function satisfies the standard MPC terminal cost stability inequality.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2721-2725
TijdschriftAutomatica
Volume48
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Minkowski terminal cost functions for MPC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit