Mining configurable enterprise information systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-244
TijdschriftData & Knowledge Engineering
Volume56
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit