Migration of carbon into subsurface layers of Rh(100) : a DFT study

D.L.S. Nieskens, D. Curulla Ferre, J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  The driving force for migration of carbon into positions immediately below the Rh(100) surface was explored by DFT calcns. Carbon atoms adsorb on the Rh surface at low concns., whereas at coverages exceeding one C per two Rh atoms, strong repulsive interactions energetically favor C atom configurations in subsurface positions. [on SciFinder (R)]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1022-1025
  Aantal pagina's4
  TijdschriftChemPhysChem
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Migration of carbon into subsurface layers of Rh(100) : a DFT study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit