Microwave beamforming using optical true time delay on triplex platform for satellite communication

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Bibliografische nota

Proceedings of the Photonics@be Doctoral School : May 05-07, 2014, Oostduinkerke, Belgium

Citeer dit