Microwave-assisted homogeneous polymerizations in water-soluble ionic liquids : an alternative and green approach for polymer synthesis

C.A. Guerrero-Sanchez, M. Lobert, R. Hoogenboom, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

69 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microwave-assisted homogeneous polymerizations in water-soluble ionic liquids : an alternative and green approach for polymer synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Material Science