Microvascular (dys)function and clinical outcome in stable coronary disease

B. De Bruyne, K.G. Oldroyd, N.H.J. Pijls

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1170-1172
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume67
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 mrt 2016

Citeer dit