Micro(reactor)cosmos - still expanding into the engineering universe

V. Hessel, Q. Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)883
Aantal pagina's1
TijdschriftChemical Engineering & Technology
Volume36
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 mei 2013

Citeer dit