Microradiography and electron-microprobe analysis of some caries-like lesions of enamel prepared in vitro in human teeth

F.C.M. Driessens, H.M. Theuns, H.J.M. Heijligers, J.M.P.M. Borggreven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)837-840
TijdschriftArchives of Oral Biology
Volume31
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit