Micromechanics of spongy-particle systems : approach towards equilibrium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit