Micromechanical modelling of short fiber-reinforced polymers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - nov. 2017

Citeer dit