Micromechanical deformation processes in toughened and particle filled semicrystalline polymers: Part 2. model representation for micromechanical deformation processes

G.M. Kim, G.H. Michler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

176 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5699-5703
TijdschriftPolymer
Volume39
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit