Micromachining structured optical fibers using focused ion beam milling

C. Martelli, P. Olivero, J. Canning, N. Groothoff, B. Gibson, S. Huntington

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  76 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  A focused ion beam is used to mill side holes in air-silica structured fibers. By way of example, side holes are introduced in two types of air-structured fiber, (1) a photonic crystal four-ring fiber and (2) a six-hole single-ring step-index structured fiber. © 2007 Optical Society of America.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1575-1577
  TijdschriftOptics Letters
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Micromachining structured optical fibers using focused ion beam milling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit