MHD stability of the pedestal in ITER scenarios

P. Maget, J.F. Artaud, M. Bécoulet, T. Casper, J. Faustin, J. Garcia, G.T.A. Huijsmans, A. Loarte, G. Saibene

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MHD stability of the pedestal in ITER scenarios'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie