Method for producing functionalized oligomeric silsesquioxanes and the use of the same

C. Jost (Uitvinder), A. Kuehnle (Uitvinder), H.C.L. Abbenhuis (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Samenvatting

The invention relates to a method for producing functionalized oligomeric silsesquioxanes by reacting partially condensed oligomeric silsesquioxanes with alkoxysilanes. Thus, reaction of (isobutyl)7Si7O9(OH)3 with 3-chloropropyltrimethoxysilane, vinyltrimethoxysilane, 3-aminopropyltriethoxysilane, N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine, etc. in the presence of Et4NOH in THF/H2O gave title compds. I (R = iso-Bu, R1 = CH2CH2CH2Cl, CH2:CH, CH2CH2CH2NH2, CH2CH2CH2NHCH2CH2NH2, etc.). The invention also relates to the use of the same for further derivatizations, for the synthesis of catalysts and the starting compds. thereof, and for the synthesis and modification of polymers. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 22 mei 2003

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Method for producing functionalized oligomeric silsesquioxanes and the use of the same'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit