Methanol from synthesis gas over iron-rich iron-iridium on silica catalysts

D.C. Koningsberger, C.P.J.H. Borgmans, A.M.J. van Elderen, B.J. Kip, J.W. Niemantsverdriet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)892-894
TijdschriftJournal of the Chemical Society, Chemical Communications
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit