Median graphs and Helly subgraphs

H.M. Mulder, A. Schrijver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)

Samenvatting

One-to-one correspondences are established between the following combinatorial structures: (i) median interval structures (or median segments, introduced by Sholander); (ii) maximaL Helly hypergraphs such that with each edge also its complement is in the hypergraph; and (iii) median graphs (connected graphs such that for any three vertices u, v, w there is exactly one vertex x such that d(u,¿) = d(u,x)+d(x,¿), d(¿,w) = d(¿,x)+d(x,w) and d(w, u) = d(w,x)+ d(x, u), where d is the distance function of the graph).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)41-50
Aantal pagina's10
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Median graphs and Helly subgraphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit