Mechanism of cobalt-catalyzed CO hydrogenation: 2. Fischer-Tropsch synthesis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

54 Citaten (Scopus)
165 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanism of cobalt-catalyzed CO hydrogenation: 2. Fischer-Tropsch synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen