Mechanism and reaction rate of the Karl-Fischer titration reaction. Part III. Rotating ring-disk electrode measurements - comparison with the aqueous system

J.C. Verhoef, W.T. Kok, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)407-415
TijdschriftJournal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry
Volume86
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit