Mechanism and reaction rate of the Karl-Fischer titration reaction. Part IV. First and second order catalytic currents at a rotating disk electrode

J.C. Verhoef, W.P. Cofino, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-80
TijdschriftJournal of Electroanalytical Chemistry
Volume93
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit