Mechanism and dynamics of the CO-induced lifting of the Pt(100) surface reconstruction

P. Beurden, van, B.S. Bunnik, G.J. Kramer, A. Borg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
224 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanism and dynamics of the CO-induced lifting of the Pt(100) surface reconstruction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Engineering