Maximal avalanches in the Bak-Sneppen model

A. Gillett, R.W.J. Meester, P. Wal, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We study the durations of the avalanches in the maximal avalanche decomposition of the Bak-Sneppen evolution model. We show that all the avalanches in this maximal decomposition have infinite expectation, but only `barely', in the sense that if we made the appropriate threshold a tiny amount smaller (in a certain sense), then the avalanches would have finite expectation. The first of these results is somewhat surprising, since simulations suggest finite expectations.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)840-851
  TijdschriftJournal of Applied Probability
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Maximal avalanches in the Bak-Sneppen model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit