Matchmaker : an instrument for matching demand for and supply of building

W. Adams, R. Daru

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-39
Aantal pagina's9
TijdschriftOpen House International
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit