Mass transfer from spherical cap bubbles : the contribution of the bubble rear

J.H.C. Coppus, K. Rietema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-63
TijdschriftTransactions of the Institution of Chemical Engineers
Volume59
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit