Mass transfer at a rotating ring-cone electrode and its use to determine supersaturation of gas evolved

L.J.J. Janssen, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
156 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1207-1212
TijdschriftElectrochimica Acta
Volume29
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit