Managing the front-end of innovation: less fuzzy, yet still not fully understood

K. Eling, C. Herstatt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)864-874
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Product Innovation Management
Volume34
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2 okt 2017

Citeer dit