Making intracellular sensors count

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer6
Pagina's (van-tot)1056-1057
Aantal pagina's2
TijdschriftACS Sensors
Volume3
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 jun. 2018

Citeer dit