Magneto-optical study on exciton screening in p-type AlxGa1-xAs/InyGa1-yAS quantum wells

M. Kemerink, P.M. Koenraad, P.C.M. Christianen, R.T.F. van Schaijk, J.C. Maan, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4853-4862
TijdschriftPhysical Review B: Condensed Matter
Volume56
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit