Magnetically suspended planar motor with contactless energy transfer: the ceiling robot

Johan Smeets, Timo Overboom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-25
Aantal pagina's6
TijdschriftMikroniek
Volume2015
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - nov 2016

Citeer dit