Magnetic imaging in photonic crystal microcavities

S. Vignolini, F. Intonti, F. Riboli, L.P. Balet, L.H. Li, M. Francardi, A. Gerardino, A. Fiore, D.S. Wiersma, M. Gurioli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
204 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetic imaging in photonic crystal microcavities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science