Magnetic coupling and dynamics in solid solid alpha and beta-O2 II. Prediction of magnetic field effects

A.P.J. Jansen, A. Avoird, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3597-3601
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume86
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit