Magnetic coupling and dynamics in solid alpha- and beta-O2 I. An ab initio theoretical approach

A.P.J. Jansen, A. Avoird, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3583-3596
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume86
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit