Macroscopic stability of high β MAST plasmas

I.T. Chapman, W.A. Cooper, J.P. Graves, M.P. Gryaznevich, R.J. Hastie, T.C. Hender, D.F. Howell, M.D. Hua, G.T.A. Huysmans, D.L. Keeling, Y.Q. Liu, H.F. Meyer, C.A. Michael, S.D. Pinches, S. Saarelma, S.A. Sabbagh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The high-beta capability of the spherical tokamak, coupled with a suite of world-leading diagnostics on MAST, has facilitated significant improvements in the understanding of performance-limiting core instabilities in high performance plasmas. For instance, the newly installed motional Stark effect diagnostic, with radial resolution
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73040
TijdschriftNuclear Fusion
Volume51
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul 2011
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Macroscopic stability of high β MAST plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit